Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van zowel Patricia Meijs/PM-Osteopathie als de afnemer (klant/patient) schriftelijk vastgelegd. Het is van wederzijds belang, dat de afnemer kennis kan nemen van de inhoud. De algemene voorwaarden zijn juridisch van aard. Als u vragen heeft met betrekking tot de inhoud, neemt u dan contact op met PM-Osteopathie. 

Onderstaande Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle personen die diensten en/of goederen afnemen van Patricia Meijs/PM-Osteopathie. De algemene voorwaarden worden als geaccepteerd door Afnemer beschouwd zodra een afspraak gemaakt is. 

Artikel 1 
Definities 
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website). 
1.2 Daar waar wordt gesproken van PM-Osteopathie, wordt bedoeld PM-Osteopathie  van Patricia Meijs gevestigd te Heeze, Noord-Brabant. 
1.3 Afnemer: de partij aan wie een cursus-, behandelings-, of begeleidingsaanbod van PM-Osteopathie is gericht, met wie PM-Osteopathie  een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandelingen zijn of worden verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd. 
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Afnemer en PM-Osteopathie. 
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen PM-Osteopathie en Afnemer. 

Artikel 2 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Patricia Meijs, al dan niet in de hoedanigheid PM-Osteopathie van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Afnemer. 
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door PM-Osteopathie en Afnemer zijn overeengekomen. 
2.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PM-Osteopathie en Afnemer zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking c.q de geest van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 3 
Aanbieding, offerte en overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen van PM-Osteopathie zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
3.2 Offertes van PM-Osteopathie zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat PM-Osteopathie de door Afnemer verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat  PM-Osteopathie tot de uitvoering van een opdracht overgaat. 

Artikel 4 
Prijzen en tarieven, meerwerk 
4.1 Alle door PM-Osteopathie vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
4.2 Alle door PM-Osteopathie vermelde prijzen en tarieven zijn exlusief omzetbelasting (BTW) daar PM-Osteopathie niet BTW plichtig is. Transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. 
4.3 PM-Osteopathie is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden. 
4.4 Indien Afnemer niet akkoord gaat met een door PM-Osteopathie  aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Afnemer het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met PM-Osteopathie schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 
4.5 Indien in overleg met Afnemer wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen PM-Osteopathie en Afnemer, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Afnemer in rekening worden gebracht. 

Artikel 5 
Betaling 
5.1 Afnemer dient de facturen van PM-Osteopathie te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen. 
5.2 Alle betalingen door Afnemer aan PM-Osteopathie worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Afnemer. 
5.3 Enig beroep door Afnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. 
5.4 PM-Osteopathie is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan PM-Osteopathie verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is PM-Osteopathie gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van PM-Osteopathie aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. PM-Osteopathie zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen. 
5.5 Indien Afnemer enige factuur van PM-Osteopathie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling of sommatie nodig is. PM-Osteopathie heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. 
5.6 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan PM-Osteopathie de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom. 

Artikel 6 
Levering, risico en eigendomsvoorbehoud 
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door PM-Osteopathie van Diensten dienen slechts als richtlijn en kunnen door de bedrijfsfilosofie nimmer fataal zijn. 
6.2 Het risico van overlijden of beschadiging van de goederen en dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen PM-Osteopathie en Afnemer zijn voor rekening van Afnemer, ook wanneer deze goederen of dieren in de feitelijke macht van PM-Osteopathie zijn overgedragen. 
6.3 Afnemer dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen. 
 

Artikel 7 
Reclames 
7.1 Alle bezwaren van Afnemer tegen een factuur van PM-Osteopathie of een door PM-Osteopathie automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan PM-Osteopathie te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Afnemer erkend geldt. 
7.2 Indien Afnemer van mening is dat een door PM-Osteopathie geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Afnemer PM-Osteopathie daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Afnemer redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming. 

Artikel 8 
Intellectuele eigendom 
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen PM-Osteopathie en Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij PM-Osteopathie. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
8.2 Afnemer verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Afnemer zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Afnemer opgelegd. 
8.3 Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM-Osteopathie de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. 
8.4 Afnemer zal aanduidingen van PM-Osteopathie betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 
8.5 PM-Osteopathie staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Afnemer te verstrekken en vrijwaart Afnemer tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Afnemer in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door PM-Osteopathie geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten. 

Artikel 9 
Verstrekking gegevens door Afnemer 
9.1 Afnemer zal PM-Osteopathie steeds tijdig en volledig voorzien van de door PM-Osteopathie verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Diensten. 
9.2 Afnemer staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan PM-Osteopathie te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. Afnemer vrijwaart PM-Osteopathie tegen eventuele aanspraken van derden terzake. 
9.3 Indien er door Afnemer gegevens aan PM-Osteopathie worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Afnemer er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door PM-Osteopathie eveneens is toegestaan. Afnemer vrijwaart PM-Osteopathie tegen eventuele aanspraken van derden terzake. 

Artikel 10 
Geheimhouding 
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. 

Artikel 11 
Aansprakelijkheid PM-Osteopathie 
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van PM-Osteopathie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Afnemer geleden, niet verzekerde, directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal 10.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. 
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van PM-Osteopathie te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van PM-Osteopathie wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien PM-Osteopathie en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat PM-Osteopathie niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade. 
11.3 Iedere aansprakelijkheid van PM-Osteopathie voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 

Artikel 12 
Overmacht 
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van PM-Osteopathie indien er sprake is van overmacht. 
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Afnemer het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat PM-Osteopathie gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Afnemer lijdt ten gevolge van die ontbinding. PM-Osteopathie is gerechtigd tot betaling door Afnemer van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Afnemer zijn geleverd. 

Artikel 13 
Beëindiging 
13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Afnemer niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door PM-Osteopathie geleverde Diensten, tenzij PM-Osteopathie terzake van een bepaalde Dienst in verzuim is. 
13.2 PM-Osteopathie is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat PM-Osteopathie hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer, indien aan Afnemer voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Afnemer is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Afnemer of indien de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd. 
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Afnemer het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 14 
Geschillen 
14.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door PM-Osteopathie van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht. 
14.2 Geschillen tussen PM-Osteopathie en Afnemer die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door PM-Osteopathie van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant. 

Heeze, april 2023